آخرین تمدید ثبت نام و شرکت در آزمون کارکنان دولت تا ساعت 16 امروز سه شنبه 4 دی

آخرین تمدید ثبت نام و شرکت در آزمون کارکنان دولت تا ساعت 16 امروز سه شنبه 4 دی ماه می باشد. این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.